Рецензиялау тәртібі

«Ғылым және білім» ғылыми-практикалық журналының редакциялық алқасы өз жұмысында біржақты «соқыр» шолуды (Single-Blind Review) пайдаланады.

«Ғылым және білім» ғылыми-практикалық журналы редакциясына келіп түскен қолжазба міндетті түрде қарау рәсімінен өтеді. Қарауға қолжазба екі тәуелсіз ғалымдарға немесе тиісті саладағы мамандарға (докторлар, ғылым кандидаттары, PhD докторлары), соның ішінде Web of Science халықаралық мәліметтер базасында жарияланымдары бар білім саласында жұмыс істейтін, отандық және шетелдік практиктерге (Web of Sainz) немесе Scopus (Scopus) жіберіледі.

Сондай-ақ рецензент жұмыстың авторы немесе тең авторы бола алмайды, сонымен қатар магистранттар мен докторанттардың ғылыми жетекшілері Ph.D. Пікірлер Редакциялық кеңесте талқыланады және қолжазбаларды қабылдауға немесе қабылдамауға негіз болады.

Шолу мақсаты – ғылыми мақаланың сапасына келесі міндетті критерийлер бойынша мағыналы сараптамалық баға беру:

 • мақала атауының оның мазмұнына сәйкес келуі;
 • ұсынылған материалдардың өзектілігін негіздеу;
 • презентация мен тұжырымдардың негізділігі, атап айтқанда – пайдаланылған әдебиеттерге және басқа ақпарат көздеріне сілтемелердің болуы;
 • алынған нәтижелердің ғылыми жаңалығы және практикалық маңыздылығы;
 • мақала нәтижелері бойынша тұжырымдардың болуы.
 • Қарау мерзімі мақала редакцияға түскен күннен бастап 10 жұмыс күніне дейін.
 • Сараптама процесінің барлық қатысушылары келесі принциптерді ұстанады:
 • Кез-келген рецензия шолушы мен шолушы арасындағы өзара сыйластыққа негізделуі керек. Яғни, бұл жағдайда олар ғылыми процестің тең құқылы қатысушылары болып табылады.
 • Сараптамалық шолудың негізгі мақсаты – жариялауға ұсынылған материалдың ғылыми құндылығын бағалау. Сондай-ақ, рецензент белгілі бір қолжазбаның ғылыми жарияланымдарға қойылатын талаптарға қаншалықты сәйкес келетіндігін анықтауы керек.
 • Қолжазбаға ескертулер тек оның сапасын жақсартуға бағытталуы керек, бірақ оның авторының жеке басына ауыспауы керек, өйткені бұл қолайсыз.
 • Ескертулер сыпайы, дәлелді болуы керек.
 • Рецензент қаралатын материалдың мазмұнын ол жарияланғанға дейін ашуға құқылы емес. Сондай-ақ, егер ол редакциялық алқадан рұқсат алмаған болса, ол қолжазбаны ешкімге көрсетуге немесе беруге құқылы емес. Рецензияға қол қойылады, қол қою рецензенттің жұмыс орнында куәландырылады. Пікірлердің түпнұсқалары редакцияда мақала жарияланғаннан кейін 2 жыл ішінде редакцияда сақталады. Егер рецензент материалды қайта қарау қажеттігін көрсетсе, қолжазба авторға қайтарылады. Бұл жағдайда редакцияланған қолжазбаны қайтару күні редакцияға түскен күн болып саналады. Жақсартуды қажет ететін аспектілерді нақтылауды алынған рецензия негізінде журналдың редакторы жүргізеді. Тексеруге жіберілген мақала түзетілген түрде 10 күн ішінде мақалада белгіленген түзетулермен қайтарылуы керек. Мақаланы қабылдау немесе қабылдамау туралы шешім хаттамамен ресімделетін журналдың редакциялық кеңесінің отырысында қабылданады. Журнал редакторы авторға редакция алқасы қабылдаған шешім туралы хабарлайды. Дәлелді бас тарту баспаға қабылданбаған қолжазба авторына жіберіледі.

МҰРАҒАТТАУ ЖӘНЕ БОЛУ

Журнал келесі принципке сүйене отырып, оның мазмұнына тікелей ашық қол жетімділікті қамтамасыз етеді: зерттеу нәтижелеріне ақысыз ашық қол жетімділік әлемдік білім алмасудың артуына ықпал етеді. Журналдың тұрақты мұрағаты журналдың nauka.wkau.kz сайтындағы көпшілікке арналған.

Жариялау этикасы

«Ғылым жүне білім» ғылыми-практикалық журналының редакциялық алқасы халықаралық қауымдастық қабылдаған жариялау этикасы қағидаттарын ұстанады, атап айтқанда, Жариялау этикасы комитетінің (COPE) ұсыныстарында көрсетілген, сонымен қатар беделді халықаралық журналдар мен баспалардың құнды тәжірибесін есепке алу.

Баспа қызметіндегі әділетсіз тәжірибені болдырмау үшін (плагиат, жалған ұсыну және т.б.), ғылыми ақпаратты басылымдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету мақсатында, автор, редакциялық кеңестің әрбір мүшесі, автор алған ғылыми нәтижелерді көпшілік мойындау , рецензент, баспагер, сондай-ақ баспа процесіне қатысатын мекемелер этикалық стандарттарды, нормалар мен ережелерді сақтауға және бұзушылықтардың алдын алу үшін барлық ақылға қонымды шараларды қабылдауға міндетті.

Осы процеске қатысушылардың барлығының ғылыми басылымдардың этика ережелерін сақтауы авторлардың зияткерлік меншікке құқықтарын қамтамасыз етуге, басылымдардың сапасын жақсартуға және жеке тұлғалардың мүдделері үшін авторлық материалдарды заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмауға көмектеседі.

Осы ережеде қолданылатын негізгі терминдер:

Ғылыми жарияланымдардың этикасы дегеніміз – ғылыми басылымдарды құру, тарату және пайдалану процесінде авторлардың, рецензенттердің, редакторлардың, баспагерлер мен оқырмандардың қарым-қатынасындағы кәсіби мінез-құлық нормаларының жүйесі.

Автор – бұл ғылыми зерттеу нәтижелерінің басылымын жасауға қатысатын адам немесе адамдар тобы (авторлар тобы).

Бас редактор – бұл редакцияны басқаратын және журналды шығаруға және шығаруға қатысты соңғы шешімдерді қабылдайтын адам.

Ғылыми мақала дегеніміз – аяқталған және жарияланған авторлық жұмыс.

Плагиат – біреудің ғылыми немесе өнер туындысының, біреудің идеяларының немесе өнертабыстарының авторлығын қасақана заңсыз иемдену. Плагиат авторлық құқықты және патенттік заңдарды бұзу болуы мүмкін және заңды жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін.

Редактор – бұл материалдарды баспаға дайындайтын, сонымен қатар ғылыми басылымдардың авторларымен және оқырмандарымен байланысты қамтамасыз ететін ғылыми журналдың өкілі.

Редакциялық алқа – басылымға шығармаларды таңдауға, дайындауға және бағалауға бас редакторға көмектесетін беделді адамдар тобының кеңесші органы.

Рецензент – ғылыми журналдың тапсырмасы бойынша жұмыс жасайтын және оларды жариялау мүмкіндігін анықтау мақсатында авторлық құқығы қорғалған материалдарға ғылыми сараптама жүргізетін сарапшы.

Қолжазба – бұл редакторға баспаға ұсынылған, бірақ жарияланбаған авторлық жұмыс.

Оқырман – жарияланған материалдарды оқыған кез келген адам.

Редакция алқасы қызметіндегі кәсіби этика қағидалары

Редакция өз қызметінде келесі негізгі принциптер мен процедураларды сақтау қажеттілігін туғызатын авторлық құқықпен қорғалған туындыларды жариялауға жауап береді:

1.1. Осы талаптарға сәйкес этикалық міндеттерді орындауға ықпал ету.

1.2 Авторлардан алынған басылымның және кез келген ақпараттың жариялану сәтіне дейін оның құпиялылығын қамтамасыз ету.

1.3 Журнал қызметі коммерциялық жоба еместігін және пайда табу мақсатын көздемейтінін түсіну.

1.4 Қажет болған кезде әрдайым түзетулер, түсіндірмелер, теріске шығарулар мен кешірім жариялауға дайын болыңыз.

1.5 Редактор қолжазбадан бас тартуға немесе автордан оны осы журналда қабылданған Ережелерді бұза отырып, қайта қарауды талап етуге құқылы.

1.6 Мақала, егер жариялауға қабылданса, көпшілікке орналастырылады; авторлық құқықты авторлар сақтайды.

1.7 Автор мақаласына осындай ақпарат берсе, зерттеуді қаржылық қолдау туралы ақпарат орналастыру.

1.8 Мақалаға енгізілген редакторлық дәлелдемелерді автормен келісу.

1.9 Журналдың шығуын кейінге қалдырмаңыз.

2. Ғылыми басылымның авторына басшылық жасау керек этикалық қағидалар.

Авторлар (немесе авторлар тобы) «Ғылым жүне білім» ғылыми-практикалық журналына материалдарды жіберген кезде, ғылыми зерттеулер нәтижелерінің жаңалығы мен сенімділігі үшін бастапқыда олар жауап беретіндігін түсінеді, бұл келесі қағидаларға сәйкестігін білдіреді :

2.1. Мақала авторлары зерттеудің сенімді нәтижелерін ұсынуы керек. Қате немесе бұрмаланған мәлімдемелер қабылданбайды.

2.2. Авторлар ұсынылған қолжазбада ұсынылған зерттеу нәтижелерінің түпнұсқалық болуын қамтамасыз етуі керек. Қарызға алынған үзінділер немесе мәлімдемелер міндетті түрде автордың және түпнұсқа дереккөздің көрсетілуімен жасалуы керек. Шектен тыс қарыз алу, сондай-ақ кез-келген нысандағы плагиат, оның ішінде ресми емес баға ұсыныстарын, парафразирование немесе басқа адамдардың зерттеу нәтижелеріне құқықтарды иемдену, этикаға жат және қабылданбайды. Қарыздың анықтамасыз болуын редакция плагиат деп санайды.

2.3. Авторлар қолжазбада тек шынайы фактілер мен мәліметтерді көрсетуі керек; басқа зерттеушілердің эксперименттерін тексеру және қайталау үшін жеткілікті ақпарат беру; жеке алынған ақпаратты ашық жазбаша рұқсатынсыз пайдаланбауға; деректердің қолдан жасалуы мен бұрмалануына жол бермеу.

2.4. Басылымдардың қайталануына жол бермеңіз. Егер қолжазбаның белгілі бір элементтері бұрын жарияланған болса, онда автор алдыңғы шығармаға сілтеме жасап, жаңа туындының айырмашылықтарын көрсетуі керек.

2.5. Авторлар журналға басқа журналға жіберілген және қарастырылып жатқан қолжазбаны, сондай-ақ басқа журналда жарияланған мақаласын ұсынбауы керек.

2.6. Зерттеу барысына қандай да бір түрде әсер еткен барлық адамдардың қосқан үлесін мойындау қажет, атап айтқанда мақалада зерттеу жүргізу кезінде маңызы бар жұмыстарға сілтемелер болуы керек.

2.7. Авторлар үшінші тарап зерттеулерін сынға алғанда немесе оларға түсініктеме беру кезінде этикалық нормаларды сақтауы керек.

2.8. Зерттеуге айтарлықтай үлес қосқан барлық адамдар мақаланың тең авторлары ретінде анықталуы керек. Қосалқы авторлардың арасында зерттеуге қатыспаған адамдарды көрсетуге жол берілмейді.

2.9. Авторлар редакция алқасы мен рецензенттердің жұмысын құрметтеп, көрсетілген кемшіліктерді жоюы немесе оларды орынды түсіндіруі керек.

2.10. Авторлар қолжазбаны журналда қабылданған ережелерге сәйкес тапсыруы және толтыруы керек.

2.11. Егер автор мақалада оны қарау кезеңінде немесе ол жарияланғаннан кейін елеулі қателіктер немесе дәлсіздіктер тапса, ол дереу журналдың редакциясына хабарлауға міндетті;

2.12. Авторлар редакцияға түпнұсқа мақаланың дұрыстығын дәлелдеуі керек немесе егер редакторлық кеңестің бұл туралы үшінші тараптар білсе, қателіктерді түзетуі керек.

3. Рецензент қызметіндегі этикалық принциптер Рецензент авторлық құқыққа қатысты материалдарға ғылыми сараптама жүргізеді, нәтижесінде оның әрекеттері келесі принциптерді жүзеге асырудан тұратын объективті болуы керек:

3.1. Қарауға алынған қолжазба құпия құжат ретінде қарастырылуы керек, оны редакциядан өкілеттігі жоқ үшінші тұлғаларға қарау немесе талқылау үшін беруге болмайды.

3.2. Рецензенттер оларға жіберілген қолжазбалар авторлардың зияткерлік меншігі болып табылатындығын білуі керек және жария етуге жатпайтын мәліметтерге сілтеме жасайды. Рецензент мақалада келтірілген материалдар сенімсіз немесе бұрмаланған деп көрсеткен жағдайда ғана құпиялылықты бұзу мүмкін;

3.3. Рецензент бас редактордың назарын бағаланған қолжазбаның кез-келген басқа жұмыспен маңызды немесе ішінара ұқсастығына, сондай-ақ осыған дейінгі басқа еңбектерінде бұрын жарияланған ережелерге, тұжырымдарға немесе дәлелдерге сілтемелер болмау фактілеріне аударуы керек. немесе басқа авторлар.

3.4. Рецензент сілтеме жасалмаған (мақалада) тиісті жарияланған еңбектерді атап өтуі керек.

3.5. Рецензент мәлімделген зерттеу нәтижелері мен нақты негізделген ұсыныстарға объективті және дәлелді баға беруге міндетті. Автордың жеке сыны жол берілмейді

3.6. Рецензенттің ескертулері мен тілектері қолжазбаның ғылыми деңгейін көтеруге бағытталған объективті және принципті болуы керек.

3.7. Рецензент нақты фактілерге негізделген шешімдер қабылдауы және өз шешімінің дәлелдемелерін ұсынуы керек.

3.8. Рецензенттерге өз қажеттіліктері үшін қолжазбалардың көшірмелерін жасауға тыйым салынады.

3.9. Рецензенттер шығармадан бұрын шығарманың мазмұны туралы білімді пайдалануға құқылы емес.

3.10. Рецензент, оның пікірінше, қолжазбаны бағалау үшін жеткілікті біліктілікке ие емес немесе объективті бола алмайды, мысалы, автормен немесе ұйыммен мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда редакторға бұл туралы өтінішпен хабарлауға міндетті оны осы қолжазбаны қарау процесінен шығару.

4. Бас редактор қызметіндегі кәсіби этика қағидалары

Өзінің қызметінде бас редактор авторлық құқықпен қорғалған туындыларды жариялауға жауапты, бұл келесі негізгі принциптерді ұстану қажеттілігін тудырады:

4.1. Ғылыми журналдың бас редакторы жариялау туралы шешім қабылдаған кезде мәліметтерді ұсынудың сенімділігі мен қарастырылып отырған жұмыстың ғылыми маңыздылығын басшылыққа алады. 4.2. Бас редактор қолжазбалардың зияткерлік мазмұнын нәсіліне, жынысына, жыныстық бағдарына, діни сенімдеріне, шыққан тегіне, азаматтығына, авторлардың әлеуметтік жағдайына немесе саяси қалауына қарамастан бағалауы керек.

4.3. Ұсынылған қолжазбалардан алынған жарияланбаған деректерді жеке мақсаттарда пайдалануға немесе автордың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге болмайды. Өңдеу кезінде алынған және мүмкін болатын артықшылықтармен байланысты ақпарат немесе идеялар құпия болып, жеке бастың пайдасы үшін пайдаланылмауы керек.

4.4. Егер плагиат деп санауға жеткілікті негіз болса, бас редактор ақпараттың жариялануына жол бермеуі керек.

4.5. Бас редактор өз қызметінде:

 • журналды үнемі жетілдіріп отыру;
 • пікір бостандығы қағидасын ұстану;
 • оқырмандар мен журнал авторларының қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұмтылу;
 • материалдарды жариялау туралы шешімге бизнес немесе саясат мүдделерінің әсерін болдырмауға;
 • келесі негізгі критерийлерді басшылыққа ала отырып, материалдарды жариялау туралы шешім қабылдау: қолжазбаның журнал тақырыбына сәйкестігі; ұсынылған мақаланың өзектілігі, жаңалығы және ғылыми маңыздылығы; презентацияның анықтығы; нәтижелердің сенімділігі және қорытындылардың толықтығы. Зерттеу сапасы мен өзектілігі жарияланымның шешімі үшін негіз болып табылады;
 • жарияланған материалдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету және жеке ақпараттың құпиялығын сақтау үшін барлық ақылға қонымды шараларды қабылдауға;
 • мақаланы жариялау туралы соңғы шешім қабылдағанда рецензенттердің ұсыныстарын ескеру. Жариялау туралы шешім үшін жауапкершілік толығымен журналдың редакциясына жүктеледі;
 • мақала қабылданған немесе қабылданбаған жағдайда шешіміңізді негіздеу;
 • қарастырылған материалдың авторына өзінің зерттеу позициясын негіздеуге мүмкіндік беру;
 • редакция алқасының құрамын өзгерткен кезде материалды жариялау туралы алдыңғы құрамның шешімін жоймаңыз.

4.6. Бас редактор қаралған қолжазбаларға немесе жарияланған материалдарға қатысты жауапсыз қалдырмауы керек, сондай-ақ егер жанжалды жағдай анықталса, бұзылған құқықтарды қалпына келтіру үшін барлық шараларды қабылдауы керек.

5. Мақалаларды жариялауға арналған нұсқаулық

5.1. Редакцияның баспа этикасын сақтау.

5.2. Мақалалардан бас тарту жөніндегі нұсқаулыққа сәйкестік.

5.3. Академиялық жазудың тұтастығын сақтау.

5.4. Коммерциялық мүдделер болған кезде интеллектуалды және этикалық стандарттарға зиян тигізудің алдын алу.

5.5. Қажет болған жағдайда түзетулер, түсіндірмелер, ауытқулар мен кешірім жариялауға дайын болу.

5.6. Плагиат пен жалған деректердің жариялануына жол бермеу.

6. Мүдделер қақтығысы

Басылым этикасын бұзу жағдайларын болдырмау үшін қолжазбаны басып шығару процесіне қатысатын барлық тараптардың мүдделер қайшылығын болдырмау керек.

Мүдделер қақтығысын болдырмау / шешу үшін Редакциялық Кеңес Жариялау этикасы комитетінің (COPE) алгоритмдерін келесі жағдайларда қолданады:

 • «Ұрланған мақалалар» – Сілтеме
 • «Таратылған консорциумдағы авторлық мәселелер» – Сілтеме
 • «Автордан бас тарту туралы өтініш» – Сілтеме
 • «Плагиат» – cілтеме

Мүдделер қақтығысы, егер автор, шолушы немесе редакция алқасының мүшелері олардың іс-әрекеттеріне әсер етуі мүмкін қаржылық, ғылыми немесе жеке қарым-қатынаста болса, пайда болады. Мұндай қатынастар екі жақты міндеттемелер, бәсекелес мүдделер немесе бәсекелес адалдық деп аталады. Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында және журналдың қабылданған этикалық нормаларына сәйкес тараптардың әрқайсысы келесі міндеттерге ие.

Редактор міндетті:

 • егер бастапқыда тағайындалған рецензент ұсынылған қолжазбаның авторымен мүдделер қақтығысы болса, қолжазбаны редакцияның басқа мүшесіне қарау үшін беруге;
 • қолжазбаны жариялауға қатысушылардың барлығынан бәсекелес мүдделер мүмкіндігі туралы ақпаратты сұрауға;
 • егер ол құпия болмаса және оқырманның немесе ғылыми қоғамдастықтың жарияланған еңбекті бағалауына әсер етуі мүмкін болса, ғылыми және / немесе қаржылық мүдделер қақтығысына қатысты авторлық хатта көрсетілген ақпаратты жариялау туралы шешім қабылдауға;
 • егер мақала жарияланғаннан кейін мүдделер қақтығысы туралы ақпарат алынған болса, түзетулердің жариялануын қамтамасыз ету.

Рецензент міндетті:

 • бас редакторға мүдделер қақтығысы (қос міндеттемелер, бәсекелес мүдделер) бар екендігі туралы хабарлауға және қолжазбаны қараудан бас тартуға

090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
 • 8 (7112) 50 13 74
 • 8 (7112) 52 21 00
 • zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу