«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ» ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛЫНЫҢ РЕДАКЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР. «Ғылым және білім» ғылыми-практикалық журналы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің мерзімді басылымы болып табылады. Журнал тоқсан сайын шығады, мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады. Журнал ауылшаруашылық, ветеринарлық, биологиялық, техникалық, экономикалық және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарды жариялайды.

Журнал Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігінде 15-тен №6132-Ж. тіркелді. 06.2005 ж., әлемдік мерзімді басылымдардың халықаралық орталығы – ISSN – 2305-9397.

Жинаққа жазылуды «Қазпочта» АҚ газеттері мен журналдарының каталогтары бойынша ресімдеуге болады (индексі 76316).

Құрылтайшысы және меншік иесі – «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті» КЕАҚ

Журналдың мақсаты: Ғылыми қоғамдастықтың кең тобына ғылыми зерттеулердің нәтижелері туралы, оның ішінде халықаралық деңгейде ақпарат алмасу мүмкіндігін беру, оқырмандарды ғылыми әзірлемелерді енгізудің озық әлемдік тәжірибесімен таныстыру.

ЖУРНАЛДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАРЫ

Журнал іргелі және қолданбалы зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми жұмыстарды жариялайды:

– Ауыл шаруашылығы ғылымдары;

Секция 1

Өсімдік шаруашылығы

Секция 2

Мал шаруашылығы

Секция 3

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау; су ресурстары және суды пайдалану; Аграрлық инженерия; Орман ресурстары және орман шаруашылығы;

– Ветеринария;

– Техникалық ғылымдар;

Журналдың шығу мерзімділігі: жылына 4 рет, тоқсан сайын

МҰРАҒАТТАУ ЖӘНЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК. Журнал келесі қағидаға сүйене отырып, оның мазмұнына тікелей ашық қолжетімділікті қамтамасыз етеді: зерттеу нәтижелеріне еркін қол жеткізу ғаламдық білім алмасудың артуына ықпал етеді. Журналдың тұрақты мұрағаты журналдың сайтында ашық қолжетімді http://nauka.wkau.kz / және РМЭБ бірыңғай республикалық ақпараттық жүйесінде www.rmeb.kz.

Журнал сонымен қатар РИНЦ (РФ) мәліметтер базасына https://www.elibrary.ru/ енгізілген.

АВТОРЛАР ҮШІН ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ

Жариялауға арналған мақалалар мақалаларды жіберу және рецензиялаудың онлайн жүйесі арқылы ұсынылуы керек https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj, сондай-ақ электрондық мекен-жайға nio_red@mail.ru.

Автор сайтта жариялау үшін тіркеуден өтуі керек https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj.

Мақалаларды қабылдау тоқсан сайын тоқсанның бірінші айы ішінде жүзеге асырылады (01.01 – 31.01.2022; 01.04 – 31.04.2022; 01.07 – 31.07.2022; 01.10 – 31.10.2022).

Мақалалар мәтіннің түпнұсқалығымен кемінде 75% қабылданады (тексеру Антиплагиат жүйесі бойынша жүзеге асырылады).

Біздің журналда жариялауға жоспарланған ғылыми-техникалық және өндірістік мақалалар редакциялық алқада соқыр рецензиялау және бекіту рәсімінен өтеді. Оң қорытынды болған кезде материал редакцияның «портфеліне» жариялауға кезекке орналастырылады.

Рецензиялау мерзімі-мақала редакцияға келіп түскен сәттен бастап 25 жұмыс күніне дейін.

Жариялау жылдамдығы материалдың өзектілігіне және осы тақырып бойынша редакцияның «портфелінің» толықтығына байланысты. Бұдан басқа, ҚР БҒМ БҒСБК Төрағасының 12.06.2013 ж. № 949 бұйрығына сәйкес журналды ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Комитет ұсынатын басылымдар тізбесіне енгізу шарттарының бірі шет тілдерінде жарияланымдардың болуы болып табылады, кезектен тыс жариялау құқығын ағылшын тіліндегі мақалалар пайдаланатын болады.

Ескертпе: көптеген грамматикалық, орфографиялық, стилистикалық қателерге жол бере отырып, АВТО аудармашыны қолдана отырып аударылған және көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін мақалалар жариялауға қабылданбайды.

Жарияланымға журналдың ғылыми бағыттары бойынша бұрын еш жерде жарияланбаған мақалалар қабылданады.

Бір мақаланы жариялау құны:
– БҚАТУ ПОҚ үшін (жеке тұлға) – 1 (бір) бетке 2000 (екі мың) теңге;
– өзге ұйымдардың ПОҚ үшін (жеке тұлға) – 1 (бір) бетке 4000 (төрт мың) теңге;
– барлық ұйымдар үшін (заңды тұлға) – 1 (бір) бетке 6000 (алты мың) ;
– шетелдік авторларға (барлық авторлар) – тегін.

Ақы төлеу. Мақаланы жариялауға оң қорытынды алған авторлар келесі деректемелер бойынша ақы төлеуі қажет:

090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51

Научно-практический журнал ЗКАТУ имени Жангир хана «Ғылым және білім» («Наука и образование») 

Телефон 8/7112/516541;  8(777)060-64-33

e-mail: nio_red@mail.ru 

Электронный сайт журнала – wkau.kz  (раздел «Наука» – «Научные издания ЗКАТУ»).

Банковские реквизиты при перечислении денежных средств за опубликование статей:

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»

РНН 270 100 216 151

БИН 021 140 000 425

ИИК KZ 516010181000027495 Зап.Каз.филиал АО «Народный банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX         

КБЕ 16

КНП 859

Рубльдік счет: KZ606010181000030922

«Ғылым және білім» ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАУ ҮШІН

ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Журналға мақалалар дайындау кезінде келесі ережелерді басшылыққа алуды ұсынамыз:

Мақала ГОСТ 7.5 сәйкес қатаң түрде жасалуы керек.-98 «Журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңес (1998 жылғы 28 мамырдағы № 1:3-98 хаттама) қабылдаған жарияланатын материалдарды, сондай-ақ ГОСТ 7.1 бойынша библиографиялық тізімдерді баспаға ресімдеу.-2003» Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңес қабылдаған (2003 жылғы 2 шілдедегі № 12 хаттама).

Мақаланы жариялау үшін әрбір автор дербес құжаттар түрінде ұсынуға міндетті:

1. Мақала материалдары-автордың (- лердің) тегі мен аты-жөнін, мақаланың атауын, аннотация мен түйінді сөздерді қоса алғанда, мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдеріндегі мәтін, жарияланым тілдеріндегі, ағылшын тіліндегі әдебиет және транслитерация, атаулары бар суреттер мен кестелер word форматында бір файлмен ресімделеді;

2. Авторлар туралы мәліметтер, келесі элементтерді қамту керек:

– аты, әкесінің аты және тегі;

– ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі;

– лауазымы немесе мамандығы;

– мамандық, шифр;

– жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның, елді мекеннің атауы, мекенжайы);

– елдің атауы (шетелдік авторлар үшін);

– электрондық мекенжайы (e-mail);

– телефон.

Жариялауға ұсынылған материалдар келесі талаптарды қанағаттандыруы керек:

Мақаланың көлемі 8-12 бет, Times New Roman қарпі – 11, жиектері – парақтың барлық жағынан 2,5 см, абзац – 1,0, жоларалық интервал – 1.

Материалдарды жариялау элементтерінің реттілігі келесідей:

1 ӘОЖ (УДК) және МТНТИ (МРНТИ) индексі (ғылыми кітапханаларда немесе Интернетте еркін қол жетімді индекстеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес) https://grnti.ru));

2 Авторлар туралы мәліметтер (тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орындалған мекеменің толық атауы, қаласы, елі көрсетіле отырып), барлық жарияланым авторларының мекенжайлары (оның ішінде негізгі авторы көрсетіле отырып);

Жарияланатын материалдың атауы (бас әріптермен, жартылай қалың, 11 пункт кегль, Times New Roman гарнитурасы, Times New Roman к ЕК, абзац орталықтанған), оның ішінде ағылшын тілінде; Әрбір автордың он алты таңбалы ORCID ID болуы міндетті!

3 Аннотация 150-300 сөз (жарияланатын материал мәтінінің тілінде және ағылшын тілінде, сондай-ақ орыс немесе қазақ тілдеріндегі «әдебиет тізімі» бөлімінен кейін беріледі);

4 Кілт сөздер (курсив) кілт сөздер саны: 5-тен 10-ға дейін;

5 Мақала мәтіні. Ғылыми мақаланың мәтіні негізгі ережелерді, кіріспені, материалдар мен әдістерді, нәтижелерді, талқылауды, қорытындыны, қаржыландыру туралы ақпаратты (болған жағдайда), әдебиеттер тізімін қамтиды. Әрбір түпнұсқа мақалада (әлеуметтік-гуманитарлық бағытты қоспағанда) зерттеу нәтижелерінің жаңғыртылуы қамтамасыз етіледі, жабдықтар мен материалдардың шығу тегі, деректерді статистикалық өңдеу әдістері және жаңғыртуды қамтамасыз етудің басқа да тәсілдері көрсетіле отырып, зерттеу әдістемесі сипатталады.

Негізгі мәтіннің құрылымы:

– Кіріспе кез-келген мақала үшін міндетті бөлім болып табылады. Мақаланың осы бөлігінде зерттеу пәні ашылады, зерттеу мәселесі/мәселесі қойылады немесе зерттеу мақсаты тұжырымдалады, зерттеу гипотезасы негізделеді (егер бар болса). Осы зерттеуді жүргізудің қажеттілігі мен маңыздылығын түсіндіру қажет (зерттеудің белгіленген проблемасын шешу). Мақала аясында тек бір зерттеу мақсатымен/гипотезасымен/проблемасымен жұмыс істеуге болады.

– Зерттеу материалдары мен әдістері. Бұл бөлімде пайдаланылған материалдар мен зерттеу әдістері барынша егжей-тегжейлі сипатталады. Пайдаланылған әдістер мен материалдардың нақты және егжей-тегжейлі сипаттамасы, үлгінің сипаттамасы және т.б. алынған нәтижелердің сенімділігін бағалауға мүмкіндік береді.

– Зерттеу нәтижелері. Бұл бөлімде сипатталған әдіснамаға сүйене отырып, зерттеу барысында алынған объективті мәліметтер ұсынылуы керек. Авторлық зерттеудің нәтижелері барынша толық ұсынылуы тиіс.

– Қорытынды. Бұл бөлім нәтижелерді талдау негізінде тұжырымдарды тұжырымдауды қамтиды. Қорытынды толық мәтінмен жазылады, ешқандай жағдайда тізім емес.

– Алғыс. Мұнда зерттеу гранттарын немесе қаржылық қолдаудың басқа түрлерін (және қажет болған жағдайда олардың көздерін) атап өту керек. Содан кейін зерттеуді ұйымдастыруға және жүргізуге көмектескен мамандарға немесе мекемелерге Алғыс айту керек. Қолжазбаларды қарауға және қабылдауға қатысқан адамдарға, яғни рецензенттерге, редакторларға, сондай-ақ журналдың редакциялық алқасының мүшелеріне алғыс білдірмеу керек.

6 Әдебитеттер тізімі. МЕМСТ 7.1-2003 «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың жалпы талаптары мен ережелері» (кемінде 20 атау), сілтемелер мәтінде аталуына қарай орналастырылады. Қазақ тілінде Пайдаланылған әдебиеттер тізімі латын графикасына негізделген қазақ тілінің әліпбиіне сәйкес, орыс тілінде BGN/PCGN стандарты бойынша ресімделеді.

Пайдаланылған әдебиеттер мақала мәтінінде аталу ретімен келтіріледі және квадрат жақшалармен ресімделеді, мысалы: [1]. Мәтіндегі әдебиетке бірінші сілтеменің нөмірі [1], екіншісі – [2] және т.б. рет-ретімен болуы тиіс. Кітаптағы нәтижеге сілтеме жасаған кезде оның әдебиеттер тізіміндегі нөмірі және (үтір арқылы) осы нәтиже жарияланған беттің нөмірі көрсетіледі, мысалы: [7, 157-бет]. Бірнеше көздерден алынған нәтижелерге сілтеме жасағанда, әдебиеттер тізіміндегі сандар үтірмен нүкте арқылы жазылады, мысалы: [7, 157-бет; 8].

Пайдаланылған әдебиеттер өзекті болуы керек, яғни соңғы 5-7 жылда жарияланған (іргелі еңбектер мен материалдардан басқа; кемінде 70%).

Web of Science және/немесе Scopus деректер базасынан алынған өзекті шетел әдебиеті соңғы 15-20 жылдағы тізімдегі позициялардың жалпы санының кемінде 30% – ын алуы тиіс.

Тізімнің барлық позицияларына мақала мәтінінде сілтеме болуы керек және керісінше – барлық аталған әдебиеттер әдебиеттер тізімінде көрсетілуі керек. Кем дегенде 20-22 көзді пайдалану ұсынылады. «References» бөлімі үшін орыс мәтінін латиницаға транслитерациялауды сайттағы бағдарламаны пайдалана отырып, Тегін жүзеге асыруға болады http://www.translit.ru  / немесе http://translit-online.ru

Бұл аудармашы қазақ әліпбиінің ерекше әріптерінің транслитерациясын жүргізбейді. Мұнда қазақ мәтінін транслитерациялағаннан кейін ережелерді басшылыққа ала отырып, түзетулер енгізу керек:

әғңөүұқі
агпоууkЯ

Графикалық материал мәтінге еніп, графикалық редакторда жасалуы керек. Сурет астындағы қолдар барлық белгілерді көрсете отырып келтіріледі. Реті бойынша нөмірленген кестелердің тақырыптары болуы тиіс (кестелер – 5-тен көп емес, суреттер – 5-тен көп емес).

Редакция мақаланы әдеби және стилистикалық өңдеумен айналыспайды.

Мақала мазмұнына Автор жауапты.

Талаптарды бұза отырып ресімделген мақалалар жарияланымға қабылданбайды және авторларға қайтарылады.

! Қажет болған жағдайда мақала авторға қайтарылады:

– плагиаттан 1 реттен артық асырмау бойынша;

– ресімдеу бойынша 2 реттен артық емес (дұрыстауға 2 рет жіберілген және талаптарды бұза отырып ресімделген мақалалар жариялауға қабылданбайды);

090009, Қазақстан Республикасы, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51
  • 8 (7112) 50 13 74
  • 8 (7112) 52 21 00
  • zapkazatu@wkau.kz
Жаңалықтарға жазылу