den-nauki

Құттықтау!

«Аграрлық техника және технология» кафедрасының профессорлық-оқытушы құрамы 5В080600-«Аграрлық техника және технология» мамандығының студенттерін Қожелі Ардақ Манасқызын, Бисенов Арыслан Сапаргалиевичті, Битимов Ренат Заманбекұлын Қазақ Ұлттық аграрлық университетте өткен 9-шы Республикалық пәндік студенттік олимпиядаға белсенді қатысқаны үшін және Бисенов Арыслан Сапаргалиевичті 2 орын алғанымен құттықтайды.

 

Поздравляем!

Профессорско-преподавательский состав кафедры «Аграрная техника и технология» сердечно поздравляет студентов специальности 5В080600-«Аграрная техника и технология» Қожелі Ардақ Манасқызы, Бисенова Арыслана Сапаргалиевича и Битимова Рената Заманбекұлы за активное участие в 9 Республиканской студенческой предметной олимпиаде, проходившей в Казахском Национальном аграрном университете г. Алматы. А также поздравить Бисенова Арыслана Сапаргалиевича за занятое 2 место в индивидуальном зачете.

 

Congratulations!

The faculty of "Agrarian Equipment and Technology" department cordially congratulates the students of the specialty 5В080600- "Agrarian Equipment and Technology" Kozheli Ardak Manaskyzy, Bisenov Aryslan Sapargaliyevich and Bitimov Renata Zamanbekuly for active participation in the 9th Republican Student Subject Olympiad, held at the Kazakh National Agrarian University in Almaty. And also the faculty congratulates Bisenov Aryslan Sapargaliyevich for the taken 2nd place in the individual competition.

Вы здесь: Главная Магистрантам Құттықтау! Поздравляем! Congratulations!
Вы здесь: Главная Магистрантам Құттықтау! Поздравляем! Congratulations!