Құттықтау!

den-nauki«Аграрлық техника және технология» кафедрасының профессорлық-оқытушы құрамы А.Н.Омаровты 05.20.01 – «Ауыл шаруашылығын механикаландыру технологиясы және құралдары» мамандығынан ғылыми дәрежеге ізденіс бойынша Ресей ғылым акдемиясының академигі, техника ғылымдарының докторы А.И.Завражновтың жетекшілігімен «Технология и техническое средство для локальной обработки посевов сахарной свеклы» тақырыбындағы диссертациялық жұмысын Мичуринск мемлекеттік аграрлық университетіндегі диссертациялық кеңесте (09.02.2017 ж.) ойдағыдай қорғап шығуымен шын жүректен құттықтайды. Оның жұмысының нәтижелері оқу процесінде қолданылады және өндіріске енгізіледі.

Мықты денсаулық және шығармашылық табыс тілей отырып, кафедра мен универистеттің абыройын асқақтата бер деген тілек білдіреміз!

Игі тілекпен «Аграрлық техника және технология» кафедрасы!

Поздравление!

Профессорско-преподавательский состав кафедры «Аграрная техника и технология» сердечно поздравляет своего коллегу Омарова А.Н. с успешной защитой диссертации под руководством доктора технических наук, профессора, академика РАН Завражнова А.И. на тему: «Технология и техническое средство для локальной обработки посевов сахарной свеклы» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – «Технология и средства механизации сельского хозяйства» в диссертационном совете при Мичуринском Государственном аграрном университете (09.02.2017 г.). Результаты его работы будут использоваться в учебном процессе и для внедрения в производство.

Желаем крепкого здоровья, а также творческих успехов в научной деятельности кафедры и всего университета.

С наилучшими пожеланиями, кафедра «Аграрная техника и технология»!

Congratulation!

Teaching staff of the department "Agrarian Engineering and Technology" heartily congratulates their colleague Omarov A.N. with the successful defense of the thesis under the supervision of the Doctor of Technical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences Zavrazhnov A.I. on the topic: "Technology and technical means for local processing of sugar beet crops" for the degree of Candidate of Technical Sciences on specialty 05.20.01 - "Technology and Means of Agricultural Mechanization" at the Dissertation Council of the Michurin State Agrarian University (09.02.2017). The results of his work will be used in the educational process and for implementation in production.

We wish you good health, as well as creative successes in the scientific activity of the department and the whole university.

With the best regards, the Department of Agrarian Engineering and Technology!

Вы здесь: Главная Магистрантам Құттықтау! Поздравление! Congratulation!
Вы здесь: Главная Магистрантам Құттықтау! Поздравление! Congratulation!