Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агарлық – техникалық университеті

Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны мен құрылымы

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ бакалавриат, магистратура, докторантура (РhD) арқылы көп деңгейлі жүйелі кадрларды дайындайды.

 Магистратурада ғылыми, педагогикалық және басқарушылық кадрларды даярлау екі бағытта жүзеге асырылады:

Бейіндік магистратура эконмика, қызмет көрсету және бизнес, кәсіптік даярлығы терең басқарушы кадрларды даярлайды.

1. Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны

білім беру және ғылыми компоненттерден құралады.

Магистрлік бағдарламаның білім беру компонентінің мазмұны:

1.Теориялық оқыту (базалық және бейіндеуші пәндерден тұрады);

2.Магистранттарды практикалық дайындау: кәсіптік практикадан өту;

3.Аралық аттестаттау (аралық бақылау, емтихан сессиясы);

4.Қорытынды аттестаттау (кешенді емтиханды тапсрыу және бітіруші жұмысты қорғау)

Магистратураның ғылыми компонентінің мазмұны:

1.Магистранттардың ғылыми зерттеру/эксперименталды-зерттеу жұмыстары (МҒЗЖ/МЭЗЖ);

2.Магистранттардың ғылыми басылымдары;

3.Магистранттардың ғылыми тағылымдамалары;

4.Магистрлік диссертация/жоба жазу.

2. Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны

2.1. Ғылыми – педагогикалық бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны

 №

Пән және қызмет түрлерінің атауы

Кредит бойынша көлемі

1

Базалық пәндер, с.і.:

20

 

 Міндетті компонент:

8

 

Ғылым тарихы мен философиясы

2

 

Шет тілі (кәсіби)

2*

 

Педагогика

2

 

Психология

2

 

 Таңдау компоненті

12

2

Бейіндеуші пәндер, в т.ч.

22

 

Міндетті компонент

2

 

Таңдау компоненті

20

Теориялық оқыту қорытындысы:

42

3

Кәсіптік практика

 
 

Педагогикалық практика

3

 

Зерттеу практикасы

3

4

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)

кемінде 7

5

Қорытынды аттестаттау, с.і.:

4

 

Кешенді емтихан

1

 

Магистрлік диссертацияны ресімдеу және қорғау

3

 

Барлық оқу мерзіміндегі кредиттер жиыны

кемінде 59

2.2. Бейіндік бағыттағы магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны Пән және қызмет түрлерінің атауы

Кредит бойынша көлемі

 Оқу мерзімі

1 ж.

1,5 ж.

1

Базалық пәндер, с.і.:

8

10

 

Міндетті компонент:

5

5

 

Шет тілі (кәсіби)

2

2

 

Менеджмент

1

1

 

Психология

2

2

 

Таңдау компоненті

3

5

2

Бейіндеуші пәндер, с.і.:

10

26

 

 Міндетті компонент

1

3

 

 Таңдау компоненті

9

23

Теориялық оқыту қорытындысы:

18

36

3

Өндірістік практика

не менее 2

не менее 4

4

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың эксперименттік-зерттеу жұмысы (МЭЗЖ)

не менее 4

не менее 4

5

Қорытынды аттестаттау, с.і.:

4

4

 

Кешенді емтихан

1

1

 

Магистрлік жобаны ресімдеу және қорғау

3

3

 

Барлық оқу мерзіміндегі кредиттер жиыны 

не менее 28

не менее 48

2.3. Бейіндік магистратураны бітірген адамдар үшін педагогикалық бейінді білім беру бағдарламасының мазмұны

    Бейіндік магистратураны бітірген магистрант педагогикалық қызметке кәсіптік педагогикалық бейіндегі бағдарламаларды қосымша меңгеріп, аяқтаған соң мемлекеттік үлгідегі куәлік алғаннан соң кірісе алады.Пән және қызмет түрлерінің атауы

Кредит бойынша көлемі

1

Базалық пәндер, с.і.:

7

 

Ғылым тарихы мен философиясы

2

 

Педагогика

3

 

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі

2

2

Педагогикалық практика

3

 

Барлық оқу мерзіміндегі кредиттер жиыны 

10

Магистрант ғылыми жетекшімен бірге барлық оқу жылына жасалынған жеке жұмыс жоспарына (ЖЖЖ) сәйкес жұмыстанады.

Магистранттың жеке жұмыс жоспары келесі бөлімдерден тұрады:

1. ЖОҚ (қажет жағдайда жыл сайын нақтыланылады);

2.Ғылыми зерттеу/эксперименталды –зерттеу жұмысы;

3. Кәсіптік практика (бағдарлама, базасы, бақылау түрі мен мерзімі);

4. Негіздеме мен құрылымы көрсетілген магистрлік диссертация/жоба тақырыбы ;

5. Барлық оқу жылына қамтылған магистрлік диссертация/жоба жасау жоспары. 

Магистратураның оқу бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және магистрлік диссертацияны немесе магистрлік жобаны ашық түрде қорғаған тұлғаларға тиісті мамандық бойынша «магистр» дәрежесі беріледі.

 

Вы здесь: Главная Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны мен құрылымы
Вы здесь: Главная Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұны мен құрылымы